หน้าเว็บ

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โปรแกรมคิดค่าแรงง่ายๆ ด้วย visual basic

1 สร้าง form ด้วยโปรแกรม visual basic ขึ้นมา 1 form แล้วทำการออกแบบตามต้องการ2 เขียนโค้ดลงใน ปุ่มคำนวณ ดังนี้

Private Sub btnCalculate_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnCalculate.Click
Dim dblHours As Double
Dim decWage As Decimal
Dim decEarnings As Decimal

Const intHOUR_LIMIT As Integer = 40

dblHours = Val(txtHours.Text)
decWage = Val(txtWage.Text)

If dblHours <= intHOUR_LIMIT Then
decEarnings = dblHours * decWage
Else
decEarnings = intHOUR_LIMIT * decWage
decEarnings = decEarnings + (dblHours - intHOUR_LIMIT) * (1.5 * decWage)

End If
lblEarningsResult.Text = String.Format("{0:C}", decEarnings)

End Sub