หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2554

การทำ Login ด้วย Visual Basic 2008

ออกแบบและเขียนโค้ดด้วยโปรแกรม Visual Basic 20081.สร้าง Form1 ขึ้นมา ตั้งชื่อ Form ว่า Login และออกแบบดังรูป

2. กำหนดคุณสมบัติ ของ Textbox ที่จะพิมพ์ Password ลงไป ดังรูป

3. ทำการสร้าง Form2 ขึ้นมา แล้วตั้งชื่อว่า welcome แล้วพิมพ์ข้อความ "ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ"

4. ทำการเขียนโค้ดลงไปใน Form1 โดยดับเบิลคลิกที่ปุ่ม Login แล้วทำการเขียนโค้ดดังนี้Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.ClickIf TextBox1.Text = "Admin" And TextBox2.Text = "1234" ThenForm2.Show()

Else

MsgBox("Username และ Password ของคุณไม่ถูกต้อง", MsgBoxStyle.OkOnly, "ไม่ถูกต้อง")End If

End Sub