หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2554

การทำ Windows Media Player จาก Visual Basic 2008

Windows Media Player จาก Visual Basic 2008

1.สร้าง Form ขึ้นมา 1 Form จากนั้นตั้งชื่อ Form ว่า Windows Media Player
2.คลิกขวา BindingSource แล้วเลือก Choose Items... ดังรูป


3.จะได้หน้าต่าง Choose Toolbox Items ขึ้นมา จากนั้นทำการเลือก windows media player ดังรูป


4.windows media player จะมาปรากฏใน Toolbox จากนั้นทำการลากมาวางที่ Form แล้วทำการปรับขนาด และเพิ่มปุ่ม Song จะได้ดังนี้


5.คลิกลาก OpenFileDailog มาวางใน Form ได้ดังนี้


6.ทำการเขียนโค้ดลงในปุ่ม Song โดยดับเบิลคลิกที่ปุ่ม Song แล้วเขียนโค้ดดังนี้

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

OpenFileDialog1.ShowDialog()
AxWindowsMediaPlayer1.URL = OpenFileDialog1.FileName

End Sub


7.ทำการทดสอบโปรแกรม
- คลิกที่ปุ่ม Song จะปรากฏหน้าต่าง Open แล้วเลือกเพลงหรือวีดีโอที่ต้องการเปิด- เราก็จะสามารถฟังเพลง ดูหนัง ได้