หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

โปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกาย(BMI) ด้วยโปรแกรม visual basic

1. สร้าง form ขึ้นมาด้วยโปรแกรม visual basic แล้วทำออกแบบ ดังรูปvisual basic รูป 1 ออกแบบ form

2. เขียนโค้ดลงในปุ่ม คำนวณดัชนีมวลกาย(BMI) โดยดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม แล้วทำการเขียนโค้ดเพื่อคำนวณค่าออกมา ดังนี้
Private Sub Button_BMI_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button_BMI.Click
Dim High As Double "ประกาศตัวแปร"

Dim result As Double "ประกาศตัวแปร"

Dim BMI As Double "ประกาศตัวแปร"

High = Val(TextBox_High.Text) / 100


result = High * High

BMI = Val(TextBox_Weight.Text) / resultLabel_result_BMI.Text = Format(BMI, "#0.00")

If Label_result_BMI.Text < 18.5 Then

Label_result.Text = "ผอมเกินไป"

Label_result_counsel.Text = "ต้องเพิ่มน้ำหนัก และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์"ElseIf Label_result_BMI.Text > 18.5 And Label_result_BMI.Text < 25 Then

Label_result.Text = "น้ำหนักปกติ"

Label_result_counsel.Text = "ต้องเริ่มควบคุมน้ำหนัก ควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย"ElseIf Label_result_BMI.Text >= 25 And Label_result_BMI.Text < 30 Then

Label_result.Text = "น้ำหนักเกิน"

Label_result_counsel.Text = "ต้องลดน้ำหนัก ออกกำลังกายอย่างจริงจัง และเข้มงวด"ElseIf Label_result_BMI.Text >= 30 And Label_result_BMI.Text < 40 Then

Label_result.Text = "อ้วน"

Label_result_counsel.Text = "ต้องลดน้ำหนัก ออกกำลังกายอย่างจริงจัง และเข้มงวด"ElseIf Label_result_BMI.Text >= 40 Then

Label_result.Text = "อ้วนมาก"

Label_result_counsel.Text = "ต้องลดน้ำหนัก ออกกำลังกายอย่างจริงจัง และเข้มงวด"ElseEnd IfEnd Sub

3. เขียนโค้ดลงในปุ่ม ดัชนีมวลกายที่แพทย์แนะนำ โดยดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม แล้วทำการเขียนโค้ดเพื่อแสดงค่าดัชนีมวลกายในช่วงที่เหมาะสมออกมา ดังนี้
Private Sub Button_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button.ClickMessageBox.Show("ค่าดัชนีมวลกายที่แพทย์แนะนำ อยู่ที่ 18.00 - 19.00" & & ControlChars.CrLf & " น้ำหนักที่เหมาะสมคือ 39.96 - 42.18 กิโลกรัม", "ค่าดัชนีมว

ลกาย(BMI)", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
End Sub

4. เขียนโค้ดลงในปุ่ม Clear โดยดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม แล้วทำการเขียนโค้ดเพื่อทำการลบข้อมูลเดิม แล้วทำการคำนวณดัชนีมวลกายใหม่
Private Sub ClearButton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ClearButton.ClickTextBox_Weight.Text = ""

TextBox_High.Text = ""

Label_result_BMI.Text = ""

Label_result.Text = ""

Label_result_counsel.Text = ""End Sub

4. เขียนโค้ดลงในปุ่ม ออกจากโปรแกรม โดยดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม แล้วทำการเขียนโค้ดเพื่อออกจากโปรแกรมเมื่อคำนวณเสร็จแล้ว
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button_Exit.Click


EndEnd Sub

5. ทดสอบโปรแกรม

- กรอก น้ำหนัก และส่วนสูงของเราลงไป จากนั้นทำการคลิกที่ปุ่ม คำนวณดัชนีมวลกาย(BMI)
visual basic รูป 2 แสดงผลการคำนวณ

- ถ้าต้องการดูดัชนีมวลกายที่เหมาะสม ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม ดัชนีมวลกายที่แพทย์แนะนำ จะมี MessageBox ขึ้นมาให้ดู
visual basic รูป 3 แสดงผลดัชนีมวลกายที่เหมาะสม